Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Terminy rekrutacji do klas I-ych

Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Niećkowie na rok szkolny 2023/2024

Dla absolwentów szkoły ponadpodstawowej
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna)
od 15.05.2023r.
do 19.06.2023r.

do godz. 15:00
od 25.07.2023r.
do 28.07.2023r.

do godz. 15:00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o
wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 23.06.2023r.
do 12.07.2023r.

do godz. 15:00
X
3.Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
18.07.2023r.
o godz. 10:00
08.08.2023r.
o godz. 10:00
4.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 15.05.2023r.
do 19.07.2023r.
od 25.07.2023r.
do 09.08.2023r.
5.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o którym mowa odpowiednio art.134 ust. 1pkt 2 – 6 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
do 21.07.2023r.
do godz. 15:00
do 11.08.2023r.
do godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24.07.2023r.
o godz. 10:00
14.08.2023r.
o godz. 10:00
Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye