Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Niećkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zsnieckowo.com.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.08.2021

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2021

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej zsnieckowo.com.pl

W Zespole Szkół w Niećkowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa zsnieckowo.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach
 • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą przycisków klawiatury jak: [Tab], [Enter], [Spacja], przyciski nawigacyjne – „strzałki”.
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • podkreślanie/podświetlanie linków i nagłówków
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@zsnieckowo.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 272 51 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn

Budynki są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się.

Przed budynkiem jest parking dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro, prowadzą schody z poręczą.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Budynek nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma też dzwonka przywoławczego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą kontaktować się z Zespołem Szkół w Niećkowie za pośrednictwem: e-maila: sekretariat@zsnieckowo.com.pl.

Zespół Szkół w Niećkowie nie posiada tłumacza języka migowego.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye