Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula ogólna


Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Zespół Szkół w Niećkowie,
Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn. Z administratorem można się skontaktować pisząc na ww. adres, pod numerem tel.86 272-51-74, pl lub wysyłając e-maila nanieckowo@poczta.onet.

2. Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych – pani Iwona Malczyk. W sprawie Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresemail: malczyk@togatus.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności statutowych:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół w Niećkowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:

i. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

ii. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół w Niećkowiena podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

a. rekrutacji, promocji Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
b. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

c. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust.

lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Prawo do:

a. żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następujew celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzypublicznej;

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.

6. Upoważnienia wskazane w pkt 5 od a do e może Pani/Pan wykonać składając/przesyłając odpowiedni wniosek na adres siedziby Zespołu Szkół w Niećkowie bądź też przesyłając wniosek w formie elektronicznej na adres inspektora ochrony danych- malczyk@togatus.pl. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma Pani/Pan do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

8. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatywanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye