Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Rekrutacja 2022/2023

Jako uczeń Zespołu Szkół w Niećkowie możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na naszej stronie internetowej.

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!

Rekrutacja w skrócie

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna)
od 16.05.2022 r.
do 20.06.2022 r.

do godz. 15:00
od 02.08.2022 r.
do 04.08.2022 r.

do godz. 15:00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 24.06.2022 r.
do 13.07.2022 r.

do godz. 15:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
21.07.2022 r.
o godz. 10:00
16.08.2022 r.
o godz. 10:00
4.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 16.05.2022 r.
do 13.07.2022 r.
od 02.08.2022 r.
do 04.08.2022 r.
5.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz
odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o
którym mowa odpowiednio art.134 ust. 1pkt
2-6 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
od 21.07.2022 r.
do 29.07.2022 r.

do godz. 15:00
od 16.08.2022 r.
do 19.08.2022 r.

do godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
01.08.2022
godz. 10:00
22.08.2022 r.
godz. 10:00
Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye